RockPOS - Changelog

v3.3.0 Mar 03, 2017
v3.2.2 Jan 21, 2017
v3.2.0 Jan 13, 2017
v3.1.4 Nov 04, 2016
v3.1.3 Oct 31, 2016
v3.1.2 Oct 22, 2016
v3.1.1 Oct 14, 2016
v3.1 Oct 11, 2016
v2.4.2 Jul 22, 2016
v2.4.1 Jun 30, 2016